میلیون ها افغانی برای خریدن رای در مجلس نمایندگان!

LEAVE YOUR COMMENT