طالبان خانه های مردم را آتش زدند!

طالبان خانه های مردم والسوالی کوهستان خانه میمنه را آتش زدند.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT