رقص و پایکوبی در خیابان های عربستان!

در یکی از خیابان های جده در عربستان گروهی از دختران و پسران به رقص و پایکوبی پرداختند.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT