داکتر عبدالله در ژنوا

داکتر عبدالله در حاشیه‌ی نشست شورای حقوق بشر در ژنوا در ضیافتی که از سوی نمایندگی دایمی افغانستان در ژنوا به خاطر سپاس‌گزاری و قدردانی از کشورهایی‌که از عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت و پشتیبانی کرده بودند٬ ترتیب گردیده بود٬‌اشتراک و سخنرانی کرد.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT