اسماعیل یون: مهاجر کارت بگیرید!

اسماعیل یون کسی است که با راه‌ اندازی تظاهرات ۳۹ نفره از اجرای قانون مصوب پارلمان و توشیح‌ شده ممانعت کرد و اصرار داشت که باید هویت همه شهروندان در تذکره افغان درج گردد.
اسماعیل یون همچنین گفت: «کسانیکه هویت افغان را قبول ندارند برای آنها مهاجرکارت داده می‌ شود».

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT