ضدمهاجرترین سیاستمدار اتریشی

ضد مهاجری که خود از مادری مهاجر است.

LEAVE YOUR COMMENT