ضدمهاجرترین سیاستمدار اتریشی

ضد مهاجری که خود از مادری مهاجر است.

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.