از وزیر قومی بیش از این انتظار نمی رفت

Comment (2)

  1. شما یک متن پشتو را به خلیلی و محقق بدهید که خوانده میتواند یا خیر اګر خواند وزیر باید برطرف شود و اګر محقق و خلیلی متن پشتو را خوانده نتوانست باید هردو برطرف شوند بخاطریکه پشتو هم زبان رسمی افغانستان است.

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.