خطایی دیگر از ماموران شهرداری تهران

این ویدیو حاکی از لت و کوب یک دستفروش هموطن توسط ماموران شهرداری تهران است

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT