هنرنمایی با دمبوره

مطالب مشابه

Comment (1)

  1. خوشبختانه جوانانِ هزاره به درس و تعلیم و هنر موسیسقی رو آورده اند، بر خلاف جوانانِ پشتونِ ما که بدبختانه در جنگ و انتحار و انفجار و بیسوادی و خرافات غرق هستند.

Leave a Reply to Ajmal Houtak لغو پاسخ

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.