اشرف غنی باعث ترویج فساد اداری

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.