منطقه فقیر نشین ریگریشن در ساحه ناحیه پنجم شهر کابل متصل به دشت برچی با اکثریت باشندگان قوم هزاره است که طالبان به هدف تغییر بافت جمعیتی و کوچ های اجباری دست به تخریب خانه های آنها به بهانه‌ی اینکه بیرون از نقشه شهرداری است زده اند