افغانستان سقوط می کند!

ویدیویی که رییس جمهور درآن هشدار می دهد ، بدون آمریکا افغانستان سقوط خواهد کرد.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.